ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
30 พฤศจิกายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2564 เวลา 10.15-11.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
31 สิงหาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2564 เวลา 10.15-11.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
27 พฤษภาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2564 เวลา 10.15-11.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
19 พฤษภาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 1/2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
29 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 10.00 น.
ห้องเจ้าพระยา 2-4 ชั้น 2 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เพิ่มในปฏิทิน
16 มีนาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2563 เวลา 11.15 - 12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference เพิ่มในปฏิทิน