บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
12.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,043,482
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.70 - 13.20
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
1,651.56
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
90.85
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
1,659.26
ข่าวล่าสุด
17
พ.ค. 2565
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ ให้บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม...
17
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) (กำหนดวัน Record Date และวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)
อ่านเพิ่มเติม...
17
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มวาระการประชุมของการประชุม AGM 2565 (แก้ไข Template ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม...