บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
12.40
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,509,885
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.10 - 12.40
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
1,651.56
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
90.85
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q1/2565
1,659.26