บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
10.00
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
202,516
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.00 - 10.10
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
2565
4,495.35
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
2565
306.12
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
2565
1,715.26