ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

05
ส.ค. 2565
สรุปข้อสนเทศ LEO-W1
อ่านเพิ่มเติม...
05
ส.ค. 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : LEO-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
04
ส.ค. 2565
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม...
27
ก.ค. 2565
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม...
26
ก.ค. 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
11
ก.ค. 2565
แบบรายงานผลการขายของ LEO244A ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม...
07
ก.ค. 2565
รายงานผลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
อ่านเพิ่มเติม...
29
มิ.ย. 2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนใน บจ. แซดพีเอส คอร์เปอเรชั่น การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ บจ. เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ และยกเลิกการเข้าลงทุนใน บจ. เวิลดิ์แอร์ โลจิสติกส์
อ่านเพิ่มเติม...
14
มิ.ย. 2565
เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง LINE OA : @LEO-Insight
อ่านเพิ่มเติม...
06
มิ.ย. 2565
การเผยแพร่หนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม...
01
มิ.ย. 2565
แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม...
30
พ.ค. 2565
แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม...