ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17
พ.ค. 2565
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ ให้บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม...
17
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) (กำหนดวัน Record Date และวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)
อ่านเพิ่มเติม...
17
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มวาระการประชุมของการประชุม AGM 2565 (แก้ไข Template ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ ให้บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
11
พ.ค. 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม...
28
เม.ย. 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
อ่านเพิ่มเติม...
28
เม.ย. 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม...
07
เม.ย. 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม...