นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มุ่งเน้นให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการป้องกันการทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต

นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต
ดาวน์โหลด