ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
29 พฤศจิกายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566 เวลา 11.15-12.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
30 สิงหาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566 เวลา 11.15-12.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
31 พฤษภาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566 เวลา 11.15-12.00 น. เพิ่มในปฏิทิน
27 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 10.00 น. โดย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพิ่มในปฏิทิน
24 มีนาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2565 เวลา 10.15 - 11.00 น. เพิ่มในปฏิทิน