รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/2564 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ 72,875,200 22.77
2. นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 29,352,000 9.17
3. บริษัท ที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด 26,032,000 8.14
4. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 19,340,000 6.04
5. นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ 16,500,000 5.16
6. บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน จำกัด 15,000,800 4.69
7. นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี 10,300,000 3.22
8. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ 10,300,000 3.22
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,414,959 2.63
10. นายโชดิวัต ดั่นธนสาร 5,100,000 1.59