การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด