การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับเต็ม และเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทควิดแลบ ระบบ Conferencing ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 12 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด