นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย :

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในคราวถัดไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
26/08/65 29/08/65 09/09/65 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/65-30/06/65
09/05/65 10/05/65 26/05/65 เงินปันผล 0.18 บาท 01/07/64-31/12/64
25/08/64 26/08/64 09/09/64 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/64-30/06/64
10/05/64 11/05/64 27/05/64 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/63-31/12/63