ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

เอกสาร ดาวน์โหลด
การใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (LEO-W1) ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (LEO-W1) ดาวน์โหลด
สรุปข้อสนเทศ LEO-W1 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดาวน์โหลด