บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
14.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,071,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.60 - 15.00
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q3/2564
2,118.17
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
Q3/2564
121.99
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q3/2564
1,339.62