ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27
มี.ค. 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
อ่านเพิ่มเติม...
01
มี.ค. 2566
แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)
อ่านเพิ่มเติม...
20
ก.พ. 2566
แจ้งการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม...
20
ก.พ. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม...
20
ก.พ. 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
20
ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
07
ก.พ. 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน IPO (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม...
27
ม.ค. 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน IPO
อ่านเพิ่มเติม...
27
ม.ค. 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ LEO-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม...
20
ม.ค. 2566
แจ้งความคืบหน้าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม...
19
ม.ค. 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
17
ม.ค. 2566
แจ้งกรณีซื้อขาย Big Lot
อ่านเพิ่มเติม...