ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

29
มิ.ย. 2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนใน บจ. แซดพีเอส คอร์เปอเรชั่น การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ บจ. เอสเค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ และยกเลิกการเข้าลงทุนใน บจ. เวิลดิ์แอร์ โลจิสติกส์
อ่านเพิ่มเติม...
14
มิ.ย. 2565
เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง LINE OA : @LEO-Insight
อ่านเพิ่มเติม...
06
มิ.ย. 2565
การเผยแพร่หนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม...
01
มิ.ย. 2565
แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม...
30
พ.ค. 2565
แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม...
17
พ.ค. 2565
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ ให้บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม...
17
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) (กำหนดวัน Record Date และวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)
อ่านเพิ่มเติม...
17
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มวาระการประชุมของการประชุม AGM 2565 (แก้ไข Template ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ ให้บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม...
13
พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...