หุ้นกู้แปลงสภาพ

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (LEO-W1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน) ดาวน์โหลด
(ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ดาวน์โหลด
ใบนำฝากชำระเงิน (Bill Payment) ดาวน์โหลด
ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดาวน์โหลด