ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

04
มี.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มวาระการประชุมของการประชุม AGM 2565 (แก้ไข PDF ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม...
03
มี.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มวาระการประชุมของการประชุม AGM 2565 (แก้ไข Template และ PDF)
อ่านเพิ่มเติม...
01
มี.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม...
23
ก.พ. 2565
แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม...
22
ก.พ. 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไข Template จ่ายปันผล และ PDF)
อ่านเพิ่มเติม...
21
ก.พ. 2565
แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม...
21
ก.พ. 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม...
21
ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม...
21
ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
21
ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม...
27
ม.ค. 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
25
ม.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวิลดิ์แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม...