ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 Q2/2564
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 480.42 476.96 983.97 1,151.0
หนี้สินรวม ล้านบาท 308.91 266.81 357.01 474.68
ส่วนของเจ้าของ ล้านบาท 171.51 210.15 626.96 676.33
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เท่า 1.80 1.27 0.57 0.70
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 6.04 11.50 10.0 13.79
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) ร้อยละ 16.96 23.38 14.03 22.21
ผลการดำเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 Q2/2564
รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท 1,052.68 1,044.01 1,126.26 1,031.58
รายได้รวม ล้านบาท 1,055.18 1,047.21 1,129.13 1,033.49
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 282.70 312.43 330.28 260.57
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 1,031.34 1,007.99 1,070.87 965.69
กำไรสุทธิ ล้านบาท 26.86 47.03 57.77 69.75
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 26.86 29.93 29.25 25.21
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 2.55 4.49 5.12 6.75
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) บาทต่อหุ้น 0.18 0.26 0.26 0.22