บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น
LEO
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด (บาท)
6.25
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-1.57%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,784,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.20 - 6.35
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q2/2563
538.14
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
Q2/2563
28.25
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
Q2/2563
636.97